KULLANIM ŞARTLARI & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.  TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi Kartaltepe Mah. Mehmet Akif Cad. No:23 Bayrampaşa / İstanbul adresinde mukim Cihan Kaba – NextSticker.com (Bundan böyle “NextSticker.com” olarak anılacaktır) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin www.nextsticker.com websitesi’nde (“Websitesi”) sunulan hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. NextSticker.com ve Kullanıcı ve/veya Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.  SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

NextSticker.com, www.nextsticker.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, sanal bir pazar yerinde müşterilerine hizmet vermektedir.
İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, NextSticker.com tarafından yönetilmekte olan www.nextsticker.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.
İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacı, NextSticker.com tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler’in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan NextSticker.com tarafından sunulan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler’e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

NextSticker.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
NextSticker.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı ve/veya Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
Kullanıcı ve/veya Üye, Websitesi içindeki faaliyetlerinde, Websitesi’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Websitesi’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
Websitesi’nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
İşbu Websitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Websitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Websitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Websitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
NextSticker.com, Websitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, NextSticker.com’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. NextSticker.com tarafından sunulan hizmetler “Olduğu Gibi” Ve “Mümkün Olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (Bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 
Kullanıcı ve/veya Üye doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı ve/veya Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı ve/veya Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden NextSticker.com sorumlu tutulamaz.
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
NextSticker.com, dilediği zaman Websitesi’nde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Websitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve/veya Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı ve/veya Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı ve/veya Üye Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar veremez.
Kullanıcı ve/veya Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Websitesi’nin bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı ve/veya Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı ve/veya Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı ve/veya Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
Kullanıcı ve/veya Üye, NextSticker.com’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

4. GİZLİLİK

NextSticker.com, Kullanıcı ve/veya Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. DP, bu kapsamda Kullanıcı ve/veya Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı ve/veya Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve info@nextsticker.com adresine elektronik posta göndererek ya da 08503030775 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 6 (Altı) maddeden ibaret sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. Kullanıcı ve/veya Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.